Naša spoločnosť ponúka svojim klientom aj komplexné účtovnícke služby.

Outsourcing

Vieme v plnom rozsahu preniesť činnosti a zodpovednosť za vedenie účtovníctva na naše plecia. Podľa pripravených a schválených dokladov zaznamenávame účtovné transakcie. V priebehu účtovného obdobia pripravujeme mesačné zostavy a reporty podľa požiadaviek klienta a pre platiteľov dane z pridanej hodnoty podklady na zostavenie priznania k dani z pridanej hodnoty. Na konci účtovného obdobia zostavujeme účtovnú závierku a pripravujeme podklady pre zostavenie daňového priznania k dani z príjmov. Účtovnícke služby poskytujeme priamo u klienta, u nás, ale je možný aj kombinovaný spôsob.


Mzdy a personalistika

Je relatívne samostatnou oblasťou v rámci ekonomickej agendy. Tu môže byť naša pomoc účinná pri týchto činnostiach:

  • mesačné spracovanie miezd - výplatné pásky, mesačné rekapitulácie na sociálne a zdravotné poistenie, prehľady o vymeriavacích základoch na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenia
  • vystavenie príkazov k úhrade pracovníkom, poistným fondom, platieb dane z príjmov
  • podklady pre finančnú účtáreň
  • ročné zúčtovania dane

Dohľad nad vedením účtovníctva

Ponúkame pre klientov, ktorí nemajú dostatočnú istotu, že účtovníctvo spracovávané u nich vlastnými prostriedkami je vedené správne vo všetkých významných aspektoch a že informácie z neho získané nie sú skreslené alebo nesprávne.
Môžeme byť užitoční aj pri návrhu a implementácii fungujúceho účtovného systému pre klienta, ktorý si bude ďalšie služby zabezpečovať sám.


Zostavenie finančných výkazov podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS

Na niektoré spoločnosti je kladená požiadavka - či už zákonná alebo zo strany manažmentu - predkladať finančné výkazy vypracované podľa medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie IAS/IFRS. Takáto požiadavka kladie vysoké nároky na účtovný systém a znalosti ľudí, ktorí takéto výkazy zostavujú.
Svojim klientom vieme pomôcť zorientovať sa v často sa meniacich a aktualizovaných štandardoch, správne ich interpretovať a uplatniť na rozličné typy operácií.


Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Aktualizácia slovenských pravidiel pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky naberá v poslednom období na dynamike a povedie od roku 2005 až k povinnosti zostaviť ju podľa medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie IAS/IFRS.
Naši ľudia sú pripravení pomôcť Vám vysporiadať sa s týmito zmenami.


Doplnkové služby v účtovníctve

Medzi najžiadanejšie doplnkové služby patria:

  • návrh a implementácia systému vnútropodnikového alebo tzv. manažérskeho účtovníctva
  • návrh a implementácia vnútropodnikových smerníc pre vedenie účtovníctva ako jedného zo základných predpokladov fungujúceho účtovníctva vo firme
  • poradenstvo pri neštandardných a špecifických účtovných operáciách
  • vypracovanie kritérií pre posúdenie odborných znalostí zamestnancov na rôznych postoch v rámci systému účtovníctva
  • poskytovanie aktuálnych informácií o zmenách v legislatíve