Náš audítorský tím ponúka svojim klientom širokú škálu inovatívnych, vysokokvalitných a efektívnych riešení.

Audit a uisťovacie služby


/ Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských alebo medzinárodných účtovných štandardov (IAS/IFRS)

Výsledkom práce audítora je vypracovanie audítorskej správy a vyslovenie svojho názoru v nej na účtovnú závierku overovanej spoločnosti. Zároveň súčasťou našej práce sú listy vedeniu, v ktorých informujeme o zistených nezrovnalostiach v priebehu vykonávania auditu a priebežne ich s vedením spoločnosti konzultujeme.

/ Špecializovaný audit vybraných oblastí

Zahŕňa audit časti účtovnej závierky, agregovanej účtovnej závierky, overenie súladu so zmluvnými podmienkami.

V týchto prípadoch je skúmanie audítora zúžené z hľadiska rozsahu oproti auditu účtovnej závierky. Audítor skúma len vybrané oblasti účtovnej závierky, prípadne vyjadruje stanovisko k tomu, ako klient plní podmienky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

/ Previerka finančných výkazov

Tento druh služieb sa odlišuje od klasického štatutárneho auditu účtovnej závierky mierou poskytnutého uistenia, rozsahom prác ako aj formou vypracovanej správy.

Je vhodnou alternatívou pre klientov, ktorí nemajú povinnosť overenia účtovnej závierky danú zákonom, avšak chcú mať primeranú istotu o správnosti vedenia svojho účtovníctva.

 

Súvisiace služby


/ Odsúhlasenie (vykonanie dohodnutých postupov a vypracovanie správy o faktických zisteniach)

Tento druh služby využívajú klienti, ktorých zaujíma určitá vybraná skutočnosť alebo transakcia, použité postupy a podobne, pričom výsledkom našej práce je popis zistených skutočností, na základe ktorých si klient vytvorí vlastný názor na daný problém, sám si ho vyhodnotí a urobí záver. V tomto prípade klientovi neposkytujeme žiadne uistenie.

/ Zostavenie finančných informácií

Audítor spracuje detailné finančné informácie do zrozumiteľnej a pre rozhodovanie vyhovujúcej formy tak, aby sa už nemuseli overovať. Údaje sa zostavujú do tejto formy bez testovania "vlastností" informácií. Tento postup neumožňuje vyjadriť žiadne uistenie. Ako príklad uvádzame zostavenie výkazu CASH-FLOW, zostavenie výkazu pre výpočet odloženej dane a pod.