Spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, ekonomického a účtovného poradenstva a právneho a daňového poradenstva.

O spoločnosti

Spoločnosť vedú dvaja audítori SKAU pôsobiaci v danom odbore už od roku 1994 a jej jadrom je skupina mladých, dynamických ľudí, od ktorých schopností a kvalít závisí spokojnosť klientov a naplnenie jej cieľov.

Vysokú úroveň služieb zabezpečujeme prostredníctvom programu vzdelávania a odovzávania informácií v rámci spoločnosti. Svoju pozornosť zameriavame najmä na oblasť samotného výkonu audítorskej profesie (medzinárodné audítorské štandardy ISA), účtovníctva podľa slovenských a medzinárodných účtovných štandardov (štúdium medzinárodných účtovných štandardov a štandardov finančného výkazníctva v anglickom jazyku organizovaný ACCA - the Association of Chartered Certified Accountants - Glasgow, UK), daní a manažmentu.