Veríme, že úspešná realizácia vašich projektov vyžaduje dva kľúčové prvky: správne postupy a správnych ľudí.

Vitajte!

Mnohé podnikateľské subjekty využívajú služby štatutárneho audítora nielen preto, že im je povinnosť overenia účtovnej závierky uložená zákonom, ale tiež preto, lebo vedia, že práca nezávislého znalca im môže pomôcť včas identifikovať potenciálne nesprávnosti v účtovnom systéme a zvýšiť istotu, že finančné výkazy sú vypracované tak, aby poskytovali verný a pravdivý obraz o spoločnosti tretím osobám a aby tvorili solídny základ finančných informácií určených pre rozhodnutia manažmentu.


/ Naše základné hodnoty a princípy:

  • 1) Audit vykonávaný na profesionálnej úrovni a v najvyššej kvalite v súlade so slovenskými a medzinárodnými normami je hlavným obsahom našej práce. O kvalite našej práce vypovedajú aj referencie našich spokojných klientov.
  • 2) Dlhoročné skúsenosti v audítorskej praxi a dokonalá znalosť problematiky slovenského podnikateľského prostredia - to sú neodmysliteľné atribúty našej práce. Naša spoločnosť bola založená v r. 2003 ako prirodzený dôsledok dlhoročnej spolupráce jej zakladateľov - audítorov, pôsobiacich dovtedy na slovenskom trhu samostatne.
  • 3) Flexibilita
    Sme schopní maximálne vyhovieť potrebám našich klientov a porozumieť im. Znamená to, že poskytujeme audítorské služby v najširšom rozsahu, akýkoľvek problém sme schopní vyriešiť spoľahlivo, kvalitne a k maximálnej spokojnosti klienta.
  • 4) Pripravenosť na nové účtovné postupy
    Neodvratným sa stáva proces postupného prispôsobovania národných účtovných štandardov medzinárodným. My sme už teraz na to pripravení a výborne sa orientujeme v problematike medzinárodných právnych noriem. Okrem slovenčiny komunikujeme aj v anglickom a nemeckom jazyku.